Netspannings beveiligingen (UPS)


Uw netwerk is belangrijk. Daar moet u op kunnen vertrouwen. Altijd. En dat doet u waarschijnlijk ook. Één korte stroomstoring kan echter genoeg zijn om al uw gegevens te vernietigen of uw netwerk onherstelbaar te beschadigen. Het gebruik van een alledaags apparaat als een kopieer¬machine kan al voldoende zijn om de electriciteitsvoorziening van uw kantoor in de war te sturen. Dat is fataal voor uw netwerk. En dus voor uw bedrijf. Een goede bescherming van uw netwerk tegen stroomstoringen dient daarom vanzelfsprekend te zijn. Net als de keuze voor de slimste verzekering tegen dit soort rampen: De Smart-UPS™ van APC. Met deze noodstroomvoorziening (Uninterruptible Power Supply) wordt uw netwerk doorlopend voorzien van schone netspanning. En even belangrijk: De Smart-UPS zorgt bij de meest bekende netwerken (Windows, Linux, Novell, LAN manager, SunOS, LAN Server, Unix) voor automatische "shut-down" indien de stroomvoorziening gedurende langere tijd uitvalt. Gewapend met PowerChute® Plus software kan zelfs de kwaliteit van de netspanning van het LAN gecontroleerd en geanalyseerd worden.


Harde feiten
 
Onderzoekingen van grote fabrikanten in de computerindustrie hebben uitgewezen dat de gevolgen van storingen in het elektriciteitsnet uiteen kunnen lopen van verlies aan gegevens tot blijvende schade aan complete systemen. Van de optredende storingen veroorzaakt :

22% blijvende schade aan uw computer of randapparatuur
25% blijvende schade aan uw disk-drives en verlies van nagenoeg al uw gege¬vens op de schijf
62% gegevensverlies in de computergeheugens, welke gegevens door uw noeste arbeid echter wel weer terug¬gebracht kunnen worden
14% blijvend verlies van uw kostbare gegevens
18% ander soort schade, zoals bijvoorbeeld het tijdverlies door herhaalde communicatiehandelin¬gen

In onze moderne Westerse wereld komen er gemiddeld ca. 130 significante storingen per maand via het elektriciteitsnet uw bedrijf binnen.. Daarnaast kwam bij de onderzochte bedrijven gemiddeld vier maal per jaar een langdurige stroomuitval voor.

Elektronische componenten, functione-rend binnen het milieu waarvoor zij be-stemd zijn, hebben een levensduur van 25 tot 50 jaar. Optredende tussentijdse defecten zijn altijd een gevolg van overbelasting of van minder kwalitatieve ontwerp- en produktietechnieken. Een overbelasting die in bij-na alle 'onverklaarbare' gevallen toe te schrijven is aan storingen in het elektrici-teitsnet.

De storingen
De ideale netspanning is een 50Hz, zuiver sinusvormig golfverschijnsel. Deze ideale golfvorm wordt als zodanig dan ook opgewekt in de elektriciteitscentrales. Er wordt tussen de centrale en u, als gebruiker, echter op het elektriciteitsnet verdeeld en geschakeld. De sinus zal worden vervormd en diverse stoorpulsen tasten de zuiverheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet aan. Deze vervormingen en storingen kunnen we als volgt indelen :

SPIKES: kort durende piekspanningen bijvoorbeeld door een vonkontsteking, TRANSIENTEN: piekspanningen met hoge energieinhoud, bijvoorbeeld door bliksemin¬slag. Deze storingen veroorzaken een aan-deel van 35% en zullen vrijwel altijd directe of indirecte veroorzakers van schade aan uw hardware zijn.

RF-STORINGEN: hoogfrequent storingen, zoals die bijvoorbeeld door schakelende voedingen en digitale elektronica worden opgewekt. Dit veroorzaakt de helft van alle sto-rin¬gen. Niet direct destructief voor uw apparatuur, maar wel erg lastig voor u als gebruiker. HF-storingen hebben een negatieve in-vloed op de communicatiesnel¬heden en ver-tragen daardoor alle handelingen

SAGS: tijdelijke onderspanningen, veelal veroorzaakt door inschakeleffecten. SURGES: tijdelijke overspanningen, zoals die vaak voorkomen bij het uitschakelen van  een grote belasting. Deze vormen ca. 15% van alle storingen. Soms destructief, maar altijd lastig van aard, omdat zij ten minste zorgen voor een gedeeltelijke beschadiging van uw gegevensbestanden.

FREQUENTIE VARIATIES: afwijkingen van de 50Hz frequentie, bijvoorbeeld bij het schakelen in het landelijk netwerk.

HARMONISCHE VERVORMING: een vervorming van de ideale sinus, zoals vaak voorkomt bij belastingen met schakelende voedin¬gen.

BROWN-OUTS: zeer kortstondig wegval-len van de voedingsspanning bijvoorbeeld door een netomschakeling bij het energiebedrijf.

BLACK-OUTS: volledig wegvallen van voedingsspanning bijvoorbeeld door een kabelbreuk of een storm.

Differential Mode / Common Mode
Alle bovengenoemde storingen kunnen op-treden tussen de spanningsgeleiders onder-ling (fase en nul), en/of tussen de spannings-geleiders en de aarde. Beide soorten zijn apart gedefinieerd en hebben hun eigen karakteristieke eigenschappen.

De oplossingen
U zult zich nu waarschijnlijk afvragen wat de verstandigste oplossing is voor het onder-drukken van die specifieke storingen die bij u het bedrijfsproces negatief beïnvloeden. Ervaring leert dat daarbij in de meeste geval-len het tus¬senschakelen van filters en ener-gie-backup systemen ( UPS=Uninterruptible Power Supplies) tot de vereiste resultaten leidt. We onderscheiden daarbij twee soorten UPS'en, de off-line en de on-line UPS.

OFF-LINE UPS
De OFF-LINE UPS, ook wel STAND-BY UPS of BY-PASS UPS genoemd, start met werken op het moment dat er iets fout gaat met de normale elektriciteitsvoorziening. Normaal gaat de elektrische voeding via een BY-PASS circuit, vrijwel ongefilterd, naar de belasting. Deze UPS techniek beschermt de belasting niet tegen over- en onderspan-ning (sags en surges) en transiënten en zal slechts een minimale beschutting verzorgen tegen spikes en RF-storingen. De OFF-LINE UPS zal voornamelijk worden ingezet als een goedkope oplossing bij een volledige netuitval.

ON-LINE UPS
In de ON-LINE UPS wordt alle elektrische energie continu op zeer effectieve wijze ge-filterd, waarbij een geheel zelfstandige voedingsbron, het uitgangsvermogen elektronisch genereert uit in batterijen opgesla-gen energie. Bij het uitvallen van de net-spanning zal deze zelfstandige voedingsbron ononderbroken doorgaan met het leveren van energie. Er wordt in een ON-LINE UPS niet geschakeld; noch tijdens kritieke fase bij een netuitval, noch daarna of daarvoor. Grote elektromagnetische lichamen zijn niet nodig in ON-LINE UPS systemen, zodat ook grote strooivelden en elektromagnetische storingen binnen uw gebouw worden vermeden.